Privacyverklaring

Lighthouse Design hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met de persoonsgegevens van de mensen waarmee ons bedrijf in contact komt. In deze verklaring lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan, wat jouw rechten zijn m.b.t. deze gegevens en hoe je gebruik kunt maken van deze rechten.

1. Doel gegevensverwerking

Jouw gegevens worden verzameld als je contact met ons opneemt; zij het telefonisch, per e-mail, via het contactformulier op onze website of anderszins. De persoonsgegevens die wij vastleggen zijn uitsluitend de gegevens die nodig zijn om je een voorstel te kunnen doen, je een dienst te kunnen aanbieden of een opdracht voor je uit te voeren. We hebben het dan over gegevens als jouw naam, bedrijfsnaam, e-mail adres en telefoonnummer.

2. Doorgifte gegevens aan derden

Zonder jouw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze werkzaamheden en wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een onder deze voorwaarden gedane gegevensuitwisseling vindt plaats op basis van een verwerkersovereenkomst met de partij die jouw persoonsgevens ontvangt.

3. Beveiliging

Lighthouse Design heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven er naar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan, maar mocht zich onverhoeds toch een datalek voordoen, dan stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan, indien nodig, op de hoogte.

4. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Lighthouse Design zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet vereist is.

5. Vertrouwelijkheid

Jouw persoonsgegevens worden door de medewerkers van Lighthouse Design vertrouwelijk behandeld.

6. Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken, dan heb je als betrokkene bepaalde rechten. Je hebt onder andere het recht op informatie over de verwerking, recht op inzage in jouw persoonsgegevens, recht op correctie van jouw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Daarnaast heb je het recht ons te verzoeken om jouw persoonsgegevens niet aan een derde over te dragen. Als betrokkene kun je tevens bezwaar maken tegen de verwerking van ( een deel van ) jouw persoonsgegevens. Indien je gebruik wilt maken van één van de bovengenoemde rechten, kun je daarvoor een verzoek indienen. Bij dit verzoek, dien je je te identificeren middels een kopie van je rijbewijs of identiteitsdocument. Onderaan deze verklaring vind je onze contactgegevens. Vanaf de datum van ontvangst van jouw verzoek berichten wij je binnen één maand.

7. Cookies

Wij maken op onze website www.lighthousedesign.nl geen gebruik van cookies.

Klik hier om deze privacyverklaring te downloaden.